ja_mageia

logo_stil_3
Home Klubben Vedtægter


Vedtægter for Ulfborg karate klub

Stiftet den 17.6.2006

Pkt. 1. Navn og hjemsted.
Stk. 1: Ulfborg karate klub - Tenshinkan

Pkt. 2. Formål.
Stk. 1: At dyrke og fremme karate. (Tenshinkan)

Pkt. 3. Medlemskab af organisation.
Stk. 1: Dansk Karateforbund. Tenshinkan karatefederation.
Stk. 2: Optagelse i andre forbund bestemmes til enhver tid af den siddende bestyrelse.

Pkt. 4. Optagelse af medlemmer.
Stk. 1: Klubben optager medlemmer fra 4 år.

Pkt. 5. Kontingent.
Stk. 1: Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: Kontingent betales forud halvårligt og med bindende virkning for medlemmet

Begyndere kr. 650.-
Øvede 550.-
Børn 4 - 8 år 450 kr.

Passive. kr. 250.-

Stk. 3: Kontingent skal være indbetalt senest en måned efter modtagelse af kontingent opkrævning.

Stk. 4: Husstande hvor mindst 2 beboere samtidig er medlemmer af Ulfborg Karate Klub er berettiget til 20 % familierabat på det samlede kontingent for halvåret.

Stk. 5: Passivt medlemskab kan tegnes i tilfælde at personer ikke kan deltage i den daglige træning. Det passive medlem der har betalt sit medlemskab er berettiget til at deltage i klubbens aktiviteter på lige fod med klubbens øvrige medlemmer.

Stk. 6: Hvis tilfælde udefra gør det kan Kontingent satsen hæves af den siddende bestyrelse, ellers fastlægges foreningens kontingent på den årlige generalforsamling.

Stk. 7: I tilfælde af at et medlem ønsker medlemsskab af Dansk karate forbund og gøre brug af de tilbud forbundet tilbyder, dækker eleven for egen regning 
medlemsskab, som tilbydes igennem klubben, til den enhver tid given pris sat af Dansk karate forbund.

Pkt. 6. Udmeldelse/eksklusion
Stk. 1: Har man ikke betalt sit kontingent, er man ikke medlem mere.
Stk. 2: Et medlem kan, når særlige forhold taler herfor, ekskluderes af et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Forinden bestyrelsen træffer afgørelse herom skal medlemmet have haft mulighed for at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet kræves behandlet som selvstændigt punkt ved førstkommende generalforsamling. Krav om en sådan behandling har ikke opsættende virkning.
Stk. 3: Behandling af et medlems eksklusion kan endvidere tages op som selvstændigt punkt på den ordinære generalforsamling såfremt 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer mindst 5 kalenderdage forinden skriftligt over for klubbens formand fremsætter ønske om dette.
Stk. 4: Afgørelse om et medlems eksklusion der træffes på en generalforsamling afgøres efter absolut simpelt flertal.
Stk. 5: Et medlem der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion, jf. stk4.

Pkt. 7. Ordinær generalforsamling.
Stk. 1: Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Stk. 2: Der indkaldes i den lokale presse, samt ved opslag til foreningens medlemmer, til ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, tidligst 21 dage før og senest 8 dage inden afholdelsen.
Stk. 3: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde, senest 5 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes, og disse forslag optages i dagsordenen.
Stk. 4: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Dog skal man være fyldt 18 år for at være valgbar til bestyrelsen. Ved valg til diverse poster skal den pågældende være tilstede eller i forvejen skriftligt have bekræftet villighed til at modtage valg.
Stk. 5: Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Pkt. 8. Dagsorden.
Stk. 1: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.valg af dirigent.
2.formandens beretning.
3.kassereren forelægger regnskab samt budget.
4.Indlæg fra diverse udvalg.
4.fastsættelse af kontingent.
5.behandling af indkomne forslag.
6.valg ifølge vedtægterne.
7.eventuelt.

Pkt. 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Stk. 1: Generalforsamlingen vælger sin dirigent.
Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved absolut simpelt flertal. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, hvis et af de stemmeberettigede medlemmer begærer dette. Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.
Stk. 3: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages, i det omfang dirigenten bestemmer.

Pkt. 10. Ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav til bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes, senest 2 måneder efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, medoplysning om det emne der ønskes behandlet.
Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt over for klubbens medlemmer.

Pkt. 11. Bestyrelse - valg.
Stk.1: Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der er klubbens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.
Stk. 2: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Der afgår henholdsvis 2
og 3 medlemmer ad gangen, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, sekretær og forældrerepræsentant. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen. Ved indtrædelse i bestyrelsen sidder suppleanterne resten af den periode ud, som det afgående bestyrelsesmedlem var valgt for.
Stk. 3: Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, hvoriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i klubben, dog kan formanden eller kassereren alene tegne klubber for så vidt angår småanskaffelser i forbindelse med klubbens daglige drift.
Stk. 6: Cheftræneren, indgår i bestyrelsen som rådgiver uden dog at have nogen stemmeret.

Cheftræneren vælges af bestyrelse og klubbens øvrige instruktører.

Stk. 7: I tilfælde af at cheftræneren bliver valgt til en af bestyrelsesposterne, bortfalder pkt.11 stk.6.
Stk. 8: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg bestående af medlemmer/forældre af klubben, der ikke er medlem af bestyrelsen. Disse udvalg kan arbejde med specielle arrangementer eller projekter i klubben, og kan hvis det er nødvendigt deltage i bestyrelsesmøder, dog uden at have stemmeret. Nedsættelse og ophør af udvalg nedskrives i referat.
Stk. 9: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen påtagne forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

Pkt.12. Regnskab.
Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1.1 - 31.12. Bestyrelsen skal inden 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12 til revisoren.
Stk. 2: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.

Pkt. 13. Revision.
Stk. 1: Til revision af foreningens regnskab vælger generalforsamlingen 1 revisor samt 1 suppleant.

Pkt. 14. Vedtægtsændringer.
Stk. 1: Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås ikke flertal, skal bestyrelsen inden 1 måned med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. På denne generalforsamling er almindeligt flertal gyldigt.

Pkt. 15. Foreningens opløsning.
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af samtlige stemmeberettigede deltagere på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. Kan dette flertal ikke opnås, kan forslaget vedtages ved absolut simpelt stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling. Denne ekstraordinære generalforsamling kan tidligst afholdes 1 måned efter den ordinære generalforsamling.
Stk. 2: På generalforsamlingen skal man samtidig træffe bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal forvaltes herunder fast ejendom og løsøre, dog er absolut simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.
Stk. 3: I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Holstebro kommune.

Bilag 1.
Stemme afgivelse foregår i foreningen som absolut simpelt flertal.

Simpelt
Kvalificeret
Absolut
Mindst én stemme overhalvdelen af de afgivne stemmer.
Mere end én stemme over halvdelen, f.eks. to tredjedele af de afgivne stemmer.
Relativt
Flest stemmer, dvs. flere end noget andet stemmetal.
Flest stemmer, mens dog mindst et minimum en tredjedel af samtlige stemmer eller mindst 10 stemmer mere end den næsthøjeste eller mindst dobbelt så mange som nogen af de andre.

 

 

Sponsorer